Portrait Dolf Schnebli
dsssam-004.jpg
Dolf Schnebli, Architekt
dsssam-005.jpg
dsssam-006.jpg
dsssam-007.jpg
Dolf Schnebli, Architekt